LIDER ZESPOŁU, CZYLI NOWOCZESNY MENEDŻER

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają i udoskonalają umiejętność łączenia ról lidera i współczesnego menedżera, który potrafi zbudować zespół nastawiony na współpracę. Ponadto celem szkolenia jest udoskonalenie komunikacji w zespole, radzenie sobie z konfliktem oraz emocjami pracowników podczas trudnych rozmów.

TEMATY:

 • Rola lidera w organizacji (znaczenie świadomości tożsamości zespołu dla wzajemnego wsparcia, przepływu niezbędnych informacji dla osiągania wspólnych celów zespołu i całej organizacji)
 • Lider i menedżer – różnice i cechy wspólne
 • Przywództwo sytuacyjne według Blancharda i konsekwencje odwrócenia hierarchii
 • Kompetencje współczesnego menedżera
 • Motywowanie pracowników (porównanie tradycyjnych narzędzi wg Maslowa i modelu potrzeb społecznych mózgu)
 • Krytyka i pochwała – znaczenie motywacji pozytywnej
 • Delegowanie zadań i skuteczne egzekwowanie bez obaw o stosowanie mobbingu
 • Rozmowy oceniające i wyznaczanie celów SMART (przypomnienie)
 • Trudne rozmowy – jak radzić sobie z emocjami pracownika
 • Dekalog rozmowy emocjonalnej
 • Komunikacja
 • Wielopłaszczyznowe myślenie
 • Znaczenie kontekstu we wzajemnym zrozumieniu
 • Kanały przekazu informacji – spójność w budowaniu wiarygodności
 • Wartości organizacji (rozwój, partnerstwo, odwaga) i wartości osobiste
 • Błędy/stopery językowe – dążenie do jasnego przekazu (dostosowanie komunikatów do odbiorcy)
 • Intonacja i mowa ciała
 • Budowa zespołu
 • Wizja i misja organizacji – wspólne rozumienie, dokąd zmierzamy
 • Przyczyny nieporozumień w zespole
 • Paradygmaty – znaczenie przesunięcia paradygmatów w zmianie zachowania (dążenie zespołu do celu)
 • Proaktywność i poszerzanie strefy wpływu
 • Style działania jednostek i organizacji
 • Grupa i zespół – różnice
 • Zaufanie – pomost pomiędzy starym i nowym modelem: od współzawodnictwa do współdziałania
 • Elementy zmiany modelu działania (zmiana w biegu)
 • Jak usprawnić komunikację i współdziałanie
 • Współpraca w warunkach stresu i utrudnionej komunikacji
 • Odpowiedzialność lidera za zespół
 • Dowartościowanie
 • Koło zobowiązań

EFEKT: Większa pewność siebie menedżerów, lepsza współpraca w zespole.

METODY SZKOLENIA:

Program szkolenia oparty jest na zasadzie nauki przez doświadczenie.

Teoria przeplatana jest z praktyką. Ćwiczenia zespołowe służą przede wszystkim uświadomieniu znaczenia przepływu informacji i nadrzędności współdziałania; nastawione są na unikanie rywalizacji; ukazują, jak negatywne znaczenie dla pracy zespołu i tym samym całej organizacji ma myślenie typu: „ja się tyle nad tym napracowałem, niech on też się pomęczy”. Gry, w których zaangażowany jest cały zespół, ukazują znaczenie wartości i różne ich rozumienie. Niektóre ćwiczenia pozwalają na wspólne wypracowanie zasad współdziałania. Po każdym ćwiczeniu zespołowym następuje debriefing, który pozwala na porównanie doświadczeń do zwykłej pracy uczestników i osadzenie wniosków w codziennej rzeczywistości. W każdym kolejnym ćwiczeniu – możliwość wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy i wypracowanych wniosków.

Kompetencje menedżerskie po części teoretycznej i/lub facylitacji (delegowanie zadań, wsparcie podwładnych, trudne rozmowy i in.) ćwiczone są w scenkach. Po każdej scence – ćwiczenia w udzielaniu informacji zwrotnej przez wyznaczonych obserwatorów obu stron. Możliwość wykorzystania kamery.

Mają formę ustną i pisemną.